Alfabetització i Neolectors

(Cursos anuals)

1r nivell: la seva finalitat és iniciar la lectura, l’escriptura i el càlcul. També es fomenta l’adquisició de vocabulari i l’aprenentatge de la llengua oral. (Curs anual)

2n nivell: la seva finalitat és millorar l’expressió de la llengua oral i escrita, la lectura i els coneixements generals. Es destinarà una sessió a la setmana per treballar exclusivament la llengua oral. (Curs anual)