Graduat en Educació Secundària

El graduat en educació secundària per a les persones adultes (equivalent a l'ESO) s’organitza en tres àmbits, i aquests, en 34 mòduls. S’entén per àmbit un conjunt d’àrees de coneixement afins i complementàries. S’entén per mòdul una unitat de programació que s’ha de poder desenvolupar en 35 hores de treball.

El currículum de l’educació secundària per a les persones adultes té una durada equivalent a 1190 hores d’aprenentatge. El nombre d’hores per assolir les capacitats bàsiques del currículum pot ser més gran o menys depenent dels seus coneixements previs, del ritme d’aprenentatge i de les seves necessitats formatives. L’aprenentatge d’aquests tres àmbits es realitza de forma presencial en el nostre centre.

L’objectiu general és assolir les competències bàsiques dels ensenyaments de l’Educació Secundària. Tenint en compte que el nostre centre és una escola de formació permanent, els estudis es realitzen en mòduls de durada trimestral per tal de conciliar la feina laboral i els estudis entre el nostre alumnat.

Criteris d’avaluació i promoció

L’avaluació inicial és aquella que tot alumne accedeix per a matricular-se al GES. Aquesta consta d’una entrevista personal amb el tutor i una prova (PAI) que permet a l’alumne demostrar uns coneixements que alhora li poden permetre acreditar-los i donar al tutor unes eines per avaluar i encaminar l’alumne cap al millor itinerari formatiu.

L’avaluació del GES és trimestral i ha de constatar el grau d’assoliment per part de l’alumne/a dels objectius encomanats per a cada un dels àmbits. Aquesta avaluació és continua al llarg del trimestre. Alhora que es tenen en compte els treballs realitzats per l’alumne al llarg d’aquest. L’actitud que aquest mostra en cada un dels mòduls suposa una part de l’avaluació que també cal valorar.

L’avaluació final es realitza un cop a l’any (el mes de juny) per tal que l’alumne que ha suspès un o varis mòduls trimestrals els pugui recuperar en una prova .

Orientació acadèmica i acció tutorial

Un cop acabat el seu itinerari formatiu molts alumnes del GES opten per continuar estudiant algun mòdul de CFGM. D’altres intenten trobar una feina en el mercat laboral. Des de l’escola i més concretament amb el suport del tutor, aquest intenta adreçar l’alumne cap al món laboral o orientar-lo per tal de poder seguir els seus estudis posteriors (buscar centres, plans d’estudis, borsa de treball de l’Ajuntament...).

Dins l’horari lectiu els professors es reparteixen les tutories dels dos nivells de GES. L’acció tutorial és bàsica a l’hora de fer un seguiment individualitzat de l’alumne/a i guiar-lo cap al millor itinerari formatiu. Les hores de tutoria es reparteixen al llarg de la setmana i especialment a final i inici de cada trimestre.