Cursos d'anglès

(dos dies a la setmana)

Nivell I

Curs anual per aprendre nocions bàsiques d’anglès, adreçat a persones que no tenen cap coneixement d’aquesta llengua.

Nivell II

Curs anual adreçat a persones que tenen nocions elementals de la llengua anglesa.

Nivell III

Un tercer nivell de continuïtat de l’idioma i consolidació del nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

Let's travel (un dia a la setmana)

Curs destinat a fomentar els espais de conversa, lectura i comprensió de textos en anglès. Per poder accedir s’ha d’haver cursat anglès III o superar una prova d’accés.