Preparació per a la prova a CFGS

(De dilluns a divendres)

Curs de preparació per a superar la prova a un Cicle Formatiu de Grau Superior. Entre setembre i maig condicionat a les dates de l’examen.

El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat.

L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any de la prova. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la prova) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

Estructura de la prova

La prova té dues parts:

Part comuna: Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores cadascun. En el primer bloc es fa la prova de llengua catalana i llengua castellana. En el segon bloc es fa la prova de llengua estrangera i la de matemàtiques.

Part específica: Comprèn diverses matèries agrupades en opcions, que es detallen a l'annex 6 de la Resolució ENS/314/2012. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l'opció A, l'opció B o l'opció C. Les proves es desenvolupen en un únic bloc de tres hores.

La matèria educació física només podrà ser seleccionada per les persones inscrites al cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i esportives.

En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, l'aspirant podrà triar entre anglès i francès, però no es podrà examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna.

En el cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i esportives, la matèria educació física serà obligatòria, i caldrà triar una segona matèria d'acord amb l'annex 6.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/adults/estudis/preparacio-proves-acces/?p_id=284&estudi

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Opcions de matèries de la part específica de la prova