Accés a la universitat

(de dilluns a divendres)

Curs adreçat a superar la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

(setembre-maig condicionat a les dates de l'examen)

Convocatòries

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

Una vegada superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

La prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.

Requisits

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 anys o que els compleixin l'any natural en què es realitza la prova.

Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d'estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària.

Estructura de la prova

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

Així doncs, un candidat que s'examini de les dues proves d'accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana

Estructura de la prova

Les proves s'estructuren en dues fases:

Fase general: igual per a tots els candidats.

La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera.

La fase general consta de quatre exàmens:

a. Comentari de text

b. Llengua catalana

c. Llengua castellana

d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica: estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s'articulen els títols universitaris oficials de grau.

La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris oficials de grau.

S'estructura en cinc opcions:

A. Arts i humanitats

B. Ciències

C. Ciències de la salut

D. Ciències socials i jurídiques

E. Enginyeria i arquitectura

El candidat ha d'escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exàmens corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés triada.

En funció de l'opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció. L'adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web:http://estudisuniversitaris.gencat.cat.

Opcions d'accés

Matèries

A) Arts i humanitats

Filosofia

Geografia

Història contemporània

Història de l’art

Literatura

B) Ciències

Biologia

Física

Matemàtiques

Química

C) Ciències de la salut

Biologia

Estadística

Física

Matemàtiques

Química

D) Ciències socials i jurídiques

Economia de l’empresa

Estadística

Geografia

Història contemporània

Matemàtiques

E) Enginyeria i arquitectura

Dibuix tècnic

Economia de l’empresa

Física

Matemàtiques

Química

El candidat que s'examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d'accés, s'haurà examinat de més d'una opció i, per tant, tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d'accés (per exemple, si un candidat s'examina de física i matemàtiques tindrà preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les opcions B, C i E).